Gezondheidsbeleid algemeen

Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om op een volwaardige en kritische manier in het leven te staan door ze leerinhouden over te brengen.
Binnen die leerinhouden is er ook plaats voorzien voor gezondheidsthema’s als lichaamshygiëne, lichaamsbeweging, voeding, veiligheid, mondgezondheid,…

Binnen een gezondheidsbeleid op school is gezondheid een ruim begrip dat vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gedefinieerd als ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’.
Bovendien hebben onderwijs en gezondheid een sterke, positieve, wederzijdse relatie. Gezonde kinderen behalen vaker goede studieresultaten en goede studieresultaten garanderen een betere gezondheid. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Maar ‘jongeren, evenwichtige voeding en voldoende beweging’ is niet altijd een evidente combinatie. Kinderen en jongeren liggen niet wakker van de langetermijngevolgen van ongezond eten en onvoldoende bewegen, ook al kampen al heel wat kinderen met overgewicht.
Een goed eetpatroon, voldoende bewegen en sporten zijn goede gewoonten die van jongs af moeten aangeleerd worden. Wij, als school hebben een grote impact op het gedrag van kinderen en jongeren. Fitheid en gezonde energie door een goede afwisseling van voeding en beweging zijn uiterst belangrijk.
De methodiek van gezondheidsbevordering kan pas slagen wanneer gezondheidseducatie in de klas steun krijgt van een gezondheidsbeleid op schoolniveau en de omgeving.

 • Op schoolniveau wordt aan gezondheidsbeleid gewerkt waarin de aandacht gaat naar de organisatie van de educatie, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde omgeving en het maken van afspraken.
 • Op klasniveau staat de gezondheidseducatie centraal. De gezondheidsthema’s komen binnen verschillende lessen aan bod of kunnen in verschillende vormen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt.
 • Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke omgeving. De schoolomgeving gaat dus over de verschillende milieus en invloedsferen waarmee de school verbonden is : het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media,…

Gezondheidsbeleid op schoolniveau… wat doet onze school ?

In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De kinderen moeten het evenwicht vinden in gezonde voeding.

 • Wij gaan voor een frisdrankvrije school. We streven naar een permanente beschikbaarheid van water. Leerlingen krijgen de kans om water te drinken van de kraan in de klas en in de refter. In de klas worden geen drankjes aangeboden. Er zijn op de speelplaats drinkfonteintjes geïnstalleerd. In de refter kan er water, soep of melk gedronken worden.
 • Wij gaan ook voor een snoepvrije school waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes.
 • De kinderen mogen enkel een boterhammetje, knabbelgroenten of fruit meebrengen als tussendoortje. Ze krijgen tevens de kans een gezonde biokoek, gezoet met natuurlijke suikers, aan te kopen op school.
 • Op onze school is er aandacht voor een ‘gezond’ weekmenu. Een evenwichtig aanbod van de maaltijd is belangrijk. Het stimuleren van het eten van meer groenten bij onze kinderen is een blijvend actiepunt. De traiteur volgt hieromtrent onze richtlijnen.
 • Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot meer bewegen. Per week hebben de leerlingen lichamelijke opvoeding onder de vorm van een twee lestijden bewegingsopvoeding en voor de lagere school zwemmen.
 • Elk leerjaar beschikt over een eigen speelkoffer en op de speelplaats werd tijdens de voorbije jaren geïnvesteerd in klimtoestellen, klimmuur, goaltjes, basketbalringen,…
 • Voorts is de school steeds in grote getale aanwezig bij alle SVS schoolsportwedstrijden. Ook aan de scholencross georganiseerd door het gemeentebestuur van Lochristi neemt de school deel. Een actieve voorbereiding op deze cross zorgt ervoor dat onze kinderen met heel wat medailles naar huis gaan. Hierbij blijft wel steeds het principe “meedoen is belangrijker dan winnen” ons uitgangspunt.
 • We werken heel actief aan een afvalbeleid waar we de milieuvriendelijkheid voorop stellen. We besteden aandacht aan het milieu door inzameling van lege batterijen en inktpatronen.
 • We vragen de ouders om de boterhammen en het fruit of de knabbelgroenten in een boterhammendoos mee te brengen naar school.
 • Bij het organiseren van activiteiten verplaatsen de kinderen van 5 en 6 zich zoveel mogelijk te voet of met de fiets als de afstand het toelaat.
 • De school organiseert een verkeersweek waar de veiligheid en fietsbehendigheid aan bod komen.
 • Er is op school veel aandacht voor de hygiëne, ook in de toiletten. (automatische doorspoeling, regelmatig nazicht, dagelijkse poetsbeurt)
 • De handen kunnen gewassen worden en er is voldoende toiletpapier aanwezig.
 • De school biedt kansen tot nascholing.
 • Cursus EHBO lkrn.

Gezondheidsbeleid op klasniveau… wat gebeurt er in de klas ?

 • Klasniveau: De klemtoon ligt op gezondheidseducatie zoals lessen gezonde voeding, EHBO, relationele opvoeding, lessen sociale vaardigheden, huishoudelijke activiteiten,…
 • Leerkracht heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Gezondheidsbeleid in de schoolomgeving…wat gebeurt er ?

 • Onze school steunt buitenschoolse spel- en sportactiviteiten in onze gemeente door hen communicatiemogelijkheden te bieden. Foldertjes van de gemeentelijke sportdienst en de sportclubs in de gemeente worden meegegeven.
 • Jeugdbewegingen en speelpleinmonitoren komen zich op school tijdens de speeltijd voorstellen en motiveren de kinderen om deel te nemen.