Aan alle ouders wordt gevraagd om zich stipt aan het uurrooster te houden. Eens de lessen gestart zijn is het voor niemand prettig dat er laatkomers, de onthaal- en morgenactiviteiten komen onderbreken.
Vanaf de tweede week van september dienen leerplichtige  kinderen (met of zonder ouders) die te laat komen zich eerst aan te melden bij het secretariaat alvorens naar de klas te gaan. De kinderen krijgen een etiket in de agenda gekleefd waar ouders de reden van het te laat komen moeten noteren.

Ouders die tijdens de lessen nog iets moeten afgeven, een bezoek willen brengen aan de klas of dergelijke meer dienen zich tevens eerst bij het secretariaat aan te kondigen. Dit om zo weinig mogelijk te lessen te storen en de veiligheid van alle kinderen zo maximaal mogelijk te garanderen.

Uurrooster

Op maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag
Op woensdag
08.25 – 10.05 Les 08.25 – 10.05
10.05 – 10.20 Speeltijd 10.05 – 10.20
10.20 – 12.00 Les 10.20 – 12.00
12.00 – 13.30 Middagpauze
13.30 – 14.20 Les
14.20 – 14.35 Speeltijd
14.35 – 15.25 Les

Ziekte

Een kind dat ziek is moet rustig kunnen genezen en dient thuis te blijven om verdere besmetting te voorkomen.

Lager onderwijs

Wanneer de schriften op school zijn, zullen de klasgenoten de schriften bijhouden. Wanneer uw kind (na ziekte of ongeval) langdurig ziek is (ook als het op weekbasis minder dan halftijds aanwezig is op school), zal de leerkracht met de ouders afspreken hoe het contact met de klasvriendjes kan behouden worden. Afstandsonderwijs is soms mogelijk, altijd in samenspraak met de leraar en de directie.

Zie schoolreglement voor de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Afwezigheden

Reglementering

Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering :

1. KLEUTERONDERWIJS

Kleuters moeten minimum 290 halve dagen aanwezig zijn op school om voldoende ontwikkelkansen te krijgen.

Vanaf 1 september van het jaar dat een kleuter 5 jaar wordt, is hij of zij leerplichtig en onderworpen aan de regelgeving omtrent de afwezigheden zoals leerlingen in het Lager Onderwijs en moet elke afwezigheid gewettigd zijn. (zie hieronder)

2. LAGER ONDERWIJS

Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende schooldagen moeten door een medisch attest gewettigd worden.
Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.
Bij veelvuldige afwezigheid (vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar) is steeds een medisch attest vereist. Bij niet-gewettigde afwezigheden van 5 halve dagen zal de school een dossier opmaken en het CLB contacteren om gepaste maatregelen te nemen.

Andere gewettigde afwezigheden

Zie schoolreglement.